§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Ubezpieczeniowego Giant Assistance & Giant Protect, organizowanego przez GIANT Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 12 (02-823 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000055176, nr NIP: 5220000720, nr REGON: 012022096.

2.   Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu Ubezpieczeniowego Giant Assistance & Giant Protect oraz uczestniczących w nim osób.

3.   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)  Organizator – GIANT Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 12 (02-823 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000055176, nr NIP: 5220000720, nr REGON: 012022096.

b)  Program – program pod nazwą Program Ubezpieczeniowy Giant Assistance & Giant Protect organizowany przez Organizatora, przeprowadzany w sieci sklepów współpracujących z Organizatorem znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który umożliwia Klientom tych sklepów, którzy kupili rower marki GIANT lub LIV przystąpienie do  Umowy Grupowego Ubezpieczenia, której przedmiot i warunki zostały wskazane w niniejszym Regulaminie,

c)  Klient – osoba fizyczna kupująca rower marki GIANT lub LIV w sklepie należącym do sieci sklepów współpracujących z Organizatorem, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

d)  Ubezpieczyciel - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” Spółka Akcyjna (TUiR Warta SA) – towarzystwo ubezpieczeniowe z siedzibą w Warszawie.

e)  Umowa Grupowego  Ubezpieczenia – ubezpieczenie GIANT PROTECT obejmujące sytuacje takie jak nieszczęśliwy wypadek, kradzież, rabunek, uszkodzenie roweru lub ubezpieczenie GIANT ASSISTANCE obejmujące sytuacje takie jak awaria, uszkodzenie roweru, nieszczęśliwy wypadek zawierane na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

4.   Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.

5.   Program przeprowadzany jest w sklepach należących do sieci sklepów współpracujących z Organizatorem. Wyszukiwarka sklepów aktualnie biorących udział w Programie znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.giant-bicycles.com/pl/sklepy

§ 2
PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

1.   W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem  i zaakceptować jego postanowienia oraz wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: https://giantassistance.pl/

2.   Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zakup przez Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roweru marki GIANT lub LIV w sieci sklepów współpracujących z Organizatorem, zgłoszenie się do ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zakupu roweru, dostęp do sieci Internet i wypełnienie formularza rejestracyjnego wskazanego w § 2 ust. 1 oraz posiadanie paragonu lub innego dowodu potwierdzającego zakup roweru marki GIANT lub LIV w sklepie należącym do sieci sklepów współpracujących z Organizatorem.

§ 3

PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

1.   Przedmiotem ubezpieczenia GIANT ASSISTANCE jest:

a)  rower marki GIANT lub LIV zakupiony w sieci sklepów współpracujących z Organizatorem,

b)  organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance: transport roweru, transport medyczny, opieka pielęgniarska, infolinia rowerowa (usługi informacyjne),

c)  limit na świadczenia takie jak: transport roweru, transport medyczny oraz opieka pielęgniarska w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia wynosi 1.000,00 zł na jedno zdarzenie,

d)  infolinia rowerowa (usługi informacyjne) – brak limitu,

który szczegółowo opisany został w Warunkach Ubezpieczenia GIANT ASSISTANCE  stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, będący jego integralną częścią (szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty jest w §3 Warunków Ubezpieczenia GIANT ASSISTANCE). Warunki Ubezpieczenia GIANT ASSISTANCE są dostępne na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://giantassistance.pl/

2.   Ubezpieczenie GIANT ASSISTANCE nie obejmuje:

a)  rowerów marek GIANT lub LIV zakupionych poza siecią sklepów współpracujących z Organizatorem,

b)  rowerów zgłoszonych do ubezpieczenia po upływie 30 dni od daty ich zakupu.

3.   Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej GIANT ASSISTANCE obejmują:

a)  szkody powstałe na skutek znajdowania się Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu,

b)  szkody, które wystąpiły w związku z wypożyczeniem roweru lub oddaniem roweru w zastaw, zdarzenia, które miały miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarach, na których obowiązuje zakaz poruszania się rowerami bądź korzystania z nich,

c)  zdarzenia, które miały miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarach, na których obowiązuje zakaz poruszania się rowerami bądź korzystania z nich.

4.      Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania lub jego obniżenia opisane są § 6 Warunków Ubezpieczenia GIANT ASSITANCE.

5.      Ubezpieczenie GIANT ASSITANCE obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.      Klient, który przystąpił do  grupowego ubezpieczenia (korzystającym z ubezpieczenia GIANT ASSISTANCE) zobowiązany jest do:

a)  zapoznania się z Warunkami Ubezpieczenia GIANT ASSISTANCE,

b)  poinformowania Ubezpieczyciela o zmianie danych osobowych oraz adresowych,

c)  opłacenia składki ubezpieczeniowej – dotyczy Organizatora Programu,

d)  w przypadku zgłoszenia szkody Klient obowiązany jest do jej niezwłocznego zgłoszenia w Centrum Obsługi Klienta Ubezpieczyciela oraz podania niezbędnych danych identyfikacyjnych Ubezpieczonego w celu zorganizowania pomocy.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Klienta zawarte zostały w §7 Warunków Ubezpieczenia GIANT ASSISTANCE.

7.   Przedmiotem ubezpieczenia GIANT PROTECT jest:

a)  rower marki GIANT lub LIV zakupiony w sieci sklepów współpracujących z Organizatorem,

b)  odpowiedzialność cywilna,

c)  organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku,

d)  śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

e)   trwały uszczerbek na zdrowiu powstały,

f)   w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

g)   kradzież ze stojaka rowerowego,

h)  casco,

który szczegółowo opisany został w Warunkach Ubezpieczenia GIANT PROTECT stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, będący jego integralną częścią (szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty jest w §3, §9, §14 i §21 Warunków Ubezpieczenia GIANT PROTECT). Warunki Ubezpieczenia GIANT PROTECT są dostępne na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://giantassistance.pl/.

8.   Ubezpieczenie GIANT PROTECT nie obejmuje:

a)  rowerów marek GIANT lub LIV zakupionych poza siecią sklepów współpracujących z Organizatorem,

b)  rowerów zgłoszonych do ubezpieczenia po upływie 30 dni od daty ich zakupu.

9.   Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej GIANT PROTECT obejmują:

a)    szkody będące skutkiem niewłaściwej eksploatacji,

b)   użytkowanie roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem,

c)    szkody powstałe wskutek kradzieży ze stojaka rowerowego wyposażenia lub części roweru bez sforsowania zabezpieczenia i dokonania kradzieży całego roweru.

10.         Udział własny Klienta w każdej szkodzie wynosi równowartość 10% wartości szkody – co dotyczy kradzieży ze stojaka rowerowego, casco oraz ubezpieczenia OC. Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania lub jego obniżenia opisane zostały szczegółowo w §6, §11, §17 Warunków Ubezpieczenia GIANT PROTECT.

11.         Ubezpieczenie GIANT PROTECT obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12.         Klient, który przystąpił do grupowego ubezpieczenia  (korzystającym z ubezpieczenia GIANT PROTECT) zobowiązany jest do:

a)  posiadania odpowiedniego zabezpieczenia roweru wraz z dowodem zakupu zabezpieczenia  (powyższe dotyczy ubezpieczenia kradzieży ze stojaka rowerowego),

b)  opłacenia składki ubezpieczeniowej,

c)  zawiadomienia Ubezpieczyciela w czasie trwania umowy o każdej zmianie danych osobowych oraz adresowych.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Klienta zawarte zostały w §7, §12, §18, §20 Warunków Ubezpieczenia GIANT PROTECT

§ 4
PŁATNOŚĆ SKŁADKI I OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

1.   W przypadku ubezpieczenia GIANT ASSISTANCE okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela) rozpoczyna się z dniem zakupu przez Klienta nowego roweru marki GIANT lub LIV pod warunkiem złożenia przez niego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://giantassistance.pl oświadczenia woli o przystąpieniu do ubezpieczenia oraz zgłoszenia Klienta do ubezpieczenia i trwa przez okres 12 miesięcy.

2.   Ochrona ubezpieczeniowa GIANT ASSISTANCE kończy się najwcześniejszej z upływem następujących dat:

a)    z dniem, w którym upłynie 12-miesięczny okres ubezpieczenia,

b)    z dniem złożenia rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez Klienta (Ubezpieczonego),

c)    w dniu wyczerpania limitu świadczeń.

3.      Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w § 5 Warunków Ubezpieczenia ASSITANCE.

Klient może odstąpić od umowy ubezpieczenia (zarówno GIANT PROTECT, jak i GIANT ASSISTANCE) w każdym momencie jej obowiązywania.

4.      Szczegółowe informacje na temat wystąpienia z  umowy grupowego ubezpieczenia GIANT PROTECT zawarte zostały w § 23 Warunków Ubezpieczenia GIANT PROTECT.

5.      Szczegółowe informacje na temat wystąpienia z  umowy grupowego  ubezpieczenia GIANT ASSISTANCE zawarte zostały w § 5 Warunków Ubezpieczenia GIANT ASSISTANCE.

6.   W przypadku ubezpieczenia GIANT PROTECT składka ubezpieczeniowa w odniesieniu do każdego Klienta płatna jest jednorazowo przez Klienta i opłacana przez Organizatora. W przypadku ubezpieczenia GIANT PROTECT Organizator dokonuje zgłoszenia do ubezpieczania Klienta, który przystąpi do ubezpieczenia i pokryje koszt składki za ubezpieczenie.

7.   W przypadku ubezpieczenia GIANT ASSISTANCE składka ubezpieczeniowa w odniesieniu do każdego Klienta płatna jest jednorazowo przez Organizatora.

8.   W przypadku ubezpieczenia GIANT PROTECT okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela) rozpoczyna się z dniem złożenia przez Klienta na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://giantassistance.pl oświadczenia woli o przystąpieniu do Ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia Klienta do Ubezpieczenia i trwa przez okres 12 miesięcy.

9.   Ochrona ubezpieczeniowa GIANT PROTECT kończy się najwcześniejszej z upływem z następujących dat:

a)  z dniem, w którym upłynie 12-miesięczny okres ubezpieczenia,

b)  z dniem złożenia rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez Klienta (Ubezpieczonego),

c)  w dniu wyczerpania sum ubezpieczenia,

d)  z dniem odstąpienia od umowy zakupu roweru.

10.         W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia GIANT PROTECT mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia bez odrębnej zgody. W przypadku nieprzeniesienia prawa na nabywcę umowa ubezpieczenia wygasa.

11.         Łączny okres ubezpieczenia GIANT PROTECT nie może przekroczyć 48 miesięcy od dnia przystąpienia do pierwszej umowy ubezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości okresów ubezpieczenia.

12.         Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia GIANT PROTECT i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w § 23 Warunków Ubezpieczenia GIANT PROTECT.

 

§ 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.   Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: info@giantassistance.pl. Za rozpoznawanie reklamacji dotyczących zawartych przez Klientów umów ubezpieczenia odpowiedzialny jest Ubezpieczyciel.

2.   Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.

3.   Na prośbę Klienta, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu udziela Vesta successio sp. z o.o. Klient może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres poczty elektronicznej: info@giantassistance.pl.

§ 6
CZAS OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU

1.   Program obowiązuje przez czas nieokreślony.

2.   Zakończenie Programu pozostaje bez wpływu na ochronę ubezpieczeniową Klientów, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia przed jego zakończeniem.

3.   Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej https://www.giant-bicycles.com/pl/ubezpieczenie.

§ 7
DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów jest Ubezpieczyciel na zlecenie, którego działa podmiot przetwarzający, którym jest Organizator oraz dalszy podmiot przetwarzający czyli Vesta successio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

2.   Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

3.   Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Klienta.

4.   Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu.

5.   Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2019.

Udostępnij