Ελλάδα
 

Πρόγραμμα εγγύησης Giant

Η Giant εγγυάται προς τον αρχικό ιδιοκτήτη μόνον ότι το πλαίσιο, το σταθερό πιρούνι ή τα πρωτότυπα συστατικά μέρη κάθε καινούριου ποδηλάτου μάρκας Giant είναι απαλλαγμένα ελαττωμάτων όσον αφορά τα υλικά και την κατασκευή για τα χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται ακολούθως:

Ισόβια εγγύηση για:

• Το πλαίσιο του ποδηλάτου, με εξαίρεση τα ποδήλατα τα οποία προορίζονται για σκοπούς κατάβασης (downhill).

Εγγύηση δέκα ετών για:

• Τα σταθερά πιρούνια.

Εγγύηση τριών ετών για:

• Πλαίσια μοντέλων τα οποία προορίζονται για σκοπούς κατάβασης (downhill).

Εγγύηση ενός έτους για:

• Φινίρισμα βαφής και χαλκομανίες.

• Όλα τα λοιπά πρωτότυπα μέρη, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων οπίσθιας ανάρτησης, αλλά μη συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών, πιρουνιών ανάρτησης και οπίσθιων αποσβεστήρων κραδασμών εκτός της μάρκας Giant. (Κάθε ανταλλακτικό, πιρούνι ανάρτησης και οπίσθιος αποσβεστήρας ανάρτησης εκτός της μάρκας Giant καλύπτεται αποκλειστικά από τη δηλωθείσα εγγύηση του κατασκευαστή του.)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνον για ποδήλατα και πλαίσια τα οποία αγοράζονται καινούρια από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Giant και συναρμολογούνται από τον συγκεκριμένο αντιπρόσωπο κατά την αγορά τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, η μοναδική παρεχόμενη αποκατάσταση στο πλαίσιο της ως άνω εγγύησης, ή οποιασδήποτε σιωπηρής εγγύησης, περιορίζεται στην αντικατάσταση των ελαττωματικών μερών με άλλα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Giant. Η παρούσα εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς, ισχύει μόνον για τον αρχικό ιδιοκτήτη και δεν είναι μεταβιβάσιμη. Η Giant δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε άμεση, παρεπόμενη ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά σωματικής βλάβης, περιουσιακής ζημίας ή οικονομικής απώλειας, λόγω συμβατικής, εξ εγγυήσεως, λόγω αμέλειας, λόγω ευθύνης προϊόντος ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η ως άνω εγγύηση, ή οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση, δεν καλύπτει τα ακόλουθα:

• Φυσιολογική φθορά εξαρτημάτων, όπως ελαστικά, αλυσίδες, φρένα, καλώδια και γρανάζια, σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν ελαττώματα στη συναρμολόγηση ή στα υλικά.

• Ποδήλατα τα οποία επισκευάσθηκαν από οποιονδήποτε άλλο εκτός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της Giant.

• Τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική κατάσταση.

• Χρήση του ποδηλάτου για μη φυσιολογικές, αγωνιστικές ή/και εμπορικές δραστηριότητες ή για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους σχεδιάσθηκε το ποδήλατο.

• Ζημία προκληθείσα λόγω μη τήρησης του εγχειριδίου χρήστη.

• Ζημία στο φινίρισμα της βαφής και στις χαλκομανίες λόγω συμμετοχής σε αγώνες, άλματα, κατάβαση ή/και προπόνηση για τέτοιες δραστηριότητες ή εκδηλώσεις ή λόγω έκθεσης ή χρήσης του ποδηλάτου σε ακραίες συνθήκες ή κλίματα.

• Εργατικά έξοδα για αντικατάσταση εξαρτημάτων ή μετατροπή.

Με εξαίρεση τα όσα ορίζονται στην παρούσα εγγύηση και με την επιφύλαξη κάθε πρόσθετης εγγύησης, η Giant, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποί της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια (συμπεριλαμβανομένων παρεπόμενων και επακόλουθων απωλειών ή ζημιών που προκαλούνται από αμέλεια ή από μη τήρηση υποχρεώσεων), η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιοδήποτε ποδήλατο Giant.

Η Giant δεν παρέχει καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Η διάρκεια κάθε σιωπηρής εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, περιορίζεται σε εκείνη των ρητών εγγυήσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

Κάθε απαίτηση σε σχέση με την παρούσα εγγύηση πρέπει να υποβάλλεται μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή διανομέα Giant. Η απόδειξη αγοράς ή άλλη απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς είναι απαραίτητη για την εξέταση οποιασδήποτε απαίτησης σχετικής με την εγγύηση.

Οι απαιτήσεις που υποβάλλονται εκτός της χώρας αγοράς ενδέχεται να υπόκεινται σε τέλη και πρόσθετους περιορισμούς.

Η διάρκεια και οι λεπτομέρειες της εγγύησης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του πλαισίου ή/και τη χώρα. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα και ενδέχεται επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα, τα οποία μπορεί να διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας όπως προβλέπονται από τον νόμο.

Για μοντέλα ποδηλάτων του 2011 και παλαιότερα, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήστη ή επικοινωνήστε με τη Giant ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Giant για τις ισχύουσες πληροφορίες όσον αφορά την εγγύηση.