{{Cart.NumberOfCartItems}} 0

Indkøbskurven er tom

ProduktMængdeqtyTotal 
{{item.Product.Partnumber.Color}}
{{item.Product.Partnumber.Size}}
*Sale Items Non-Refundable
(Final Sale)
{{item.TotalToFormat}}
{{item.TotalOriginalPriceToFormat}}
Total :{{Cart.TotalToFormat}}
{{Cart.LockedCartDescription}}

Select your location

Vælg din kategori

Vælg din kategori

Vælg din kategori

Terms and Conditions

GENERELLE BETINGELSER FOR
ANPARTSSELSKABET GIANT EUROPE B.V.s FORBRUGERE


med hjemsted i Lelystad, registreret under handelsregisternummer (39042936)


§ 1 Betingelsernes anvendelighed
1.1 Foreliggende betingelser gælder for alle aftaler, inklusive fjernsalgsaftaler samt ethvert tilbud og enhver (rets)handling som kan have en sådan fjernsalgsaftale til følge, (herunder enhver ændring af eller supplement til en aftale, samt alle (rets)handlinger, som forbereder eller gennemfører denne aftale, inklusive foreliggende betingelser og de eventuelle øvrige specifikationer og betingelser, som gælder for aftalen) [som er indgået med Giant Europe B.V.] (herefter kaldet: "Giant"), og enhver aftale mellem Giant og en forbruger – som ikke handler som led i udøvelsen af sit erhverv eller virksomhed, hvor Giant har erklæret, at foreliggende betingelser gælder, medmindre parterne udtrykkeligt skriftligt har fraveget foreliggende betingelser.
1.2 Der foreligger en fjernsalgsaftale, hvis der inden for rammerne af et system, som Giant har opbygget, vedrørende fjernsalg af produkter og/eller tjenester, udelukkende er anvendt fjernkommunikationsteknisk udstyr fra starten til indgåelsen af aftalen, altså uden fysisk møde mellem forbrugeren og (medarbejderne hos) Giant.
1.3 Før en fjernsalgsaftale indgås stilles teksten i foreliggende generelle betingelser elektronisk til rådighed for forbrugeren, så teksten på en let måde kan gemmes af forbrugeren. Hvis det rimeligvis ikke er muligt at stille foreliggende generelle betingelser til rådighed for forbrugeren på ovennævnte måde, skal der inden fjernsalgsaftalen indgås, meddeles at de generelle betingelser ligger til gennemsyn hos Giant og på anmodning kan fremsendes gratis hurtigst muligt.
1.4 Aftalen mellem forbrugeren og Giant kommer i stand, efter at forbrugeren elektronisk har modtaget kvitteringen for Giants modtagelse af forbrugerens accept.

§ 2 Tilbud
2.1 De tilbud, som Giant afgiver, er uforpligtende. De gælder i 30 dage, medmindre andet skriftligt er anført. Priserne i et tilbud er i euro og eksklusive moms.
2.2 Hvert tilbud indeholder information, så rettighederne og forpligtelserne i forbindelse med accepten af tilbuddet er tydelige for forbrugeren. Informationen skal frem for alt indeholde en komplet produktbeskrivelse, prisen inklusive skatter, eventuelle omkostninger i forbindelse med leveringen, den måde aftalen indgås på – og hvilke handlinger dette kræver, om forbrugeren eventuelt har fortrydelsesret, den måde betaling, levering og gennemførelse af aftalen foregår på, acceptfristen eller betalingsfristen, taksten for fjernsalgskommunikation, hvis omkostningerne for brugen af teknisk udstyr i forbindelse med fjernsalgskommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige basistakst der gælder for det anvendte kommunikationsmiddel, om aftalen arkiveres efter indgåelsen, og i bekræftende tilfælde, hvordan forbrugeren kan få adgang dertil, og desuden hvordan forbrugeren – inden indgåelsen af aftalen – kan kontrollere og, om ønsket, rette de oplysninger, som han har givet i forbindelse med aftalen, og fjernsalgsaftalens mindste løbetid – såfremt der er tale om et løbende kontraktforhold.

§ 3 Aftale
3.1 De tilbud, som Giant viser, binder Giant ikke og gælder kun som en opfordring til at afgive en ordre, som først resulterer i en aftale mellem parterne, efter at Giant har accepteret og bekræftet pågældende ordre skriftligt og påbegynder gennemførelse af denne. Giant vil i så fald beregne sig den pris, som håndteres ifølge Giants mest aktuelle prisliste. Giant bestræber sig på, at prislisten på Giants hjemmeside hele tiden viser de mest aktuelle priser i euro, men forbeholder sig ret til at fravige den viste pris, især hvis de viste priser på grund af teknisk fejl eller tredjemands handlinger ikke stemmer overens med Giants mest aktuelle prislist. I forekommende tilfælde vil Giant informere forbrugeren. I et sådant tilfælde kan forbrugeren påberåbe sig ret til at ophæve aftalen. Hvis denne ret ikke udøves inden 8 dage efter Giants meddelelse, vil Giant gennemføre aftalen ifølge bestemmelsen i foreliggende paragraf.
3.2 Under forbehold af ovenstående, kommer en aftale desuden i stand på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer et tilbud og opfylder de betingelser, som i den forbindelse er stillet. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter Giant omgående elektronisk modtagelsen af accepten af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er bekræftet, kan forbrugeren annullere aftalen.
3.3 Hvis aftalen indgås elektronisk, træffer Giant passende tekniske og organisatoriske forholdsregler med henblik på sikring af den elektroniske overførsel af data og sørger for et sikkert netværksservermiljø. Hvis forbrugeren ønsker at betale elektronisk, skal Giant iværksætte passende forholdsregler.
3.4 Giant skal i forbindelse med produktet eller tjenesten give forbrugeren følgende information – altså skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme denne information på en tilgængelig måde på et holdbart datamedium: Giants afdelings besøgsadresse, hvor forbrugeren kan henvende sig til i tilfælde af klager, desuden betingelserne og fremgangsmåden for brug af fortrydelsesretten, eller en klar meddelelse om, at fortrydelsesretten er udelukket, information om tilgængelig service efter købet, og endvidere garantier, oplysningerne jf. foreliggende aftales § 2, stk. 2, medmindre Giant allerede har givet forbrugeren disse oplysninger forud for gennemførelsen af aftalen, og ydermere de krav, der gælder for opsigelse af aftalen, såfremt aftalen har en varighed på mere end 1 år eller gælder på ubestemt tid.
3.5 Giant kan – inden for lovens rammer – undersøge forbrugerens muligheder for at overholde betalingsforpligtelserne, desuden alle forhold og faktorer som er vigtige til at sikre, at fjernsalgsaftalen indgås på et forsvarligt grundlag. Hvis Giant på grund af denne undersøgelse har gode grunde til at undlade at indgå aftalen, er den berettiget til at afvise en ordre eller forespørgsel – med anførelse af begrundelsen herfor, eller knytte specielle betingelser til gennemførelsen.
3.6 Uanset ovenstående kan Giant tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser påvirkes af bevægelserne på det finansielle marked – som Giant ikke har nogen indflydelse på, for variable priser. Denne påvirkning af bevægelser og det faktum, at eventuelt anførte priser er vejledende priser, meddeles i forbindelse med tilbuddet.

§ 4. Levering
4.1 Levering sker ab Giants lager [i Lelystad, Holland] eller et andet sted, som Giant bestemmer i den forbindelse, medmindre andet er aftalt skriftligt.
4.2 Hvis der, som afvigelse fra ovenstående, skriftligt er aftalt én af Incoterms-betingelserne, gælder de Incoterms-betingelser fra International Chamber of Commerce, der på tidspunktet for indgåelsen af aftalen er gældende.
4.4. Hvis der på noget tidspunkt hos Giant opstår begrundet tvivl om forbrugerens kreditværdighed, er Giant berettiget til, inden den foretager (yderligere) ydelser, at kræve fra forbrugeren, at denne foretager forudbetaling eller stiller sikkerhed, som svarer til de, eventuelt forfaldne, beløb, som Giant har til gode hos forbrugeren eller vil kunne kræve, alt efter Giants skøn.
4.5 Hvis forbrugeren ikke betaler på forfaldsdagen, er Giant berettiget til at nægte enhver yderligere levering af varer eller tjenester indtil fuldstændig betaling har fundet sted.

§ 5. Fortrydelsesret
5.1 Under henvisning til den hollandske civillovs (BW) § 7:46d, stk. 4, litra b, 1. punkt, er forbrugeren ikke berettiget til at ophæve aftalen, hvis der er tale om produkter, der er fremstillet efter specifikationer.
5.2 I tilfælde af køb af (uspecificerede) produkter har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse inden 7 (syv) dage. Denne frist løber fra dagen efter, forbrugeren – eller en repræsentant, som forbruger i forvejen har udpeget og meddelt Giant – har modtaget produktet.
5.3 I denne frist skal forbrugeren omhyggeligt håndtere produktet og emballagen. Han må kun pakke produktet op eller bruge det i den grad det er nødvendigt at kunne vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udøver sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet vedlagt alt tilbehør, som er leveret, og – hvis det rimeligvis er muligt – i den oprindelig stand og emballage til Giant, i overensstemmelse med Giants rimelige og tydelige instrukser.
5.4 Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, er højst omkostningerne af tilbageforsendelsen for hans regning.
5.5 Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer Giant dette beløb hurtigst muligt, dog senest inden 30 dage efter tilbageforsendelsen eller fortrydelsen.

§ 6. Leveringstid
6.1 Giant oplyser leveringstiderne tilnærmelsesvis og efter bedste viden, men de er ikke bindende for Giant. Overskridelse af den oplyste leveringstid giver forbrugeren ret til at ophæve aftalen, dog først efter at Giant har fået et skriftligt varsel med en rimelig frist for at opfylde aftalen, og der fortsat ikke er leveret inden denne frist. Forbrugeren vil i et sådant tilfælde hverken have krav på nogen skadeserstatning – medmindre det er fastsat i en lovbestemmelse, eller ret til at undlade at opfylde en forpligtelse, som han har på grund af aftalen.
6.2 Hvis leveringen er forsinket i forhold til den meddelte, formentlige leveringsdato, som er omhandlet i forrige stykke, skal Giant informere forbrugeren herom.
6.3 Den formentlige leveringstid, som Giant har meddelt, starter på det tidspunkt, hvor Giant skriftligt har bekræftet forbrugerens accept af tilbuddet og har modtaget alle oplysninger og hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med leveringen, fra forbrugeren.
6.4 Under iagttagelse af bestemmelserne herom i foreliggende generelle betingelser, vil Giant gennemføre accepterede ordrer hurtigst muligt, dog senest inden 30 dage, medmindre en længere leveringstid er aftalt. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan gennemføres, får forbrugeren besked herom senest 1 måned efter afgivelsen af ordren. Forbrugeren har i så fald ret til at ophæve aftalen uden omkostninger. I tilfælde af ophævelse jf. dette stykke, refunderer Giant det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, dog senest inden 30 dage efter ophævelsen.
6.5 Giant har til enhver tid ret til at gennemføre en aftale i dele og kræve betaling for den del af aftalen, som er gennemført. I tilfælde af delleveringer betragtes disse som være baseret på særskilte aftaler, som er omfattet af foreliggende betingelser.

§ 7 Billeder, tegninger, modeller osv.
7.1 Billeder, tegninger, oplysninger om mål og vægt, modeller eller prøver leveres kun af Giant til forbrugeren som en yderligere oplysning. Typen af den leverede vare kan afvige fra billedet, tegningen, oplysninger om mål og vægt, modellen eller prøven, medmindre udtrykkeligt skriftligt er meddelt, at der leveres i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet.

§ 8 Garanti
8.1 Alle Giants produkter er omfattet af bestemmelserne i [Giants garantiprogram], medmindre udtrykkeligt skriftlig andet er aftalt. For det øvrige gælder, at betingelserne og garantierne fra producenter og tredjemand, der leverer varer til Giant, finder anvendelse. Giant informerer forbrugeren på dennes anmodning om anvendeligheden af og indholdet i den garanti, som disse producenter og tredjemand giver, såfremt denne garanti findes.
8.2 Garanti fra Giant, producenten eller importør påvirker ikke de lovbestemte rettigheder og krav, som forbrugeren på grund af aftalen kan gøre gældende over for Giant.

§ 9 Ejendomsforbehold
9.1 Alle de varer, som Giant leverer, forbliver dens ejendom indtil forbrugeren har opfyldt alle forpligtelser (uanset deres art) i den aftale, som er indgået med Giant. Dette ejendomsforbehold omfatter også krav i forbindelse med forsømmelse af overholdelsen af den aftale, der er omhandlet i denne paragraf, herunder krav på skadeserstatning og godtgørelse af udenretslige og retslige omkostninger, kontraktuel og lovbestemte rente, samt bøder og tvangsbøder.

§ 10 Mangler/klagefrister
10.1 Forbrugeren skal omhyggeligt (lade) undersøge de købte varer på tidspunktet for leveringen. I den forbindelse skal forbrugeren kontrollere, om de leverede varer opfylder aftalen, altså:
- om de korrekte varer er leveret;
- om det antal varer, der er leveret, er i overensstemmelse med det antal, som er anført på det ledsagende fragtbrev.
10.2 Hvis der konstateres, at emballagen har skader, eller at der er et utilstrækkeligt antal, så skal forbrugeren straks efter leveringen meddele Giant disse synlige mangler eller det utilstrækkelige antal telefonisk og efterfølgende skriftligt inden 5 hverdage efter leveringen.
10.3 Ikke-synlige mangler ved de leverede varer skal forbrugeren straks efter opdagelsen meddele Giant telefonisk og efterfølgende bekræfte telefonisk inden 7 dage derefter, sådan forstået, at sådanne mangler skal meddeles Giant senest inden 3 måneder efter levering til forbrugeren.
10.4 Efter konstatering af enhver mangel skal forbrugeren omgående indstille brugen af de(t) pågældende produkt(er) og desuden gøre og/eller undlade alt det, som er rimeligvis muligt for at undgå (yderligere) skade.
10.5 Giant er ikke ansvarlig for pågældende mangel, hvis forbrugeren ikke overholder stk. 1-4 i denne paragraf.

§ 11 Inkassoomkostninger
11.1 Hvis forbruger forsømmer eller misligholder én eller flere af sine betalingsforpligtelser og efter et varsel ikke har betalt det skyldige beløb inden 14 dage, så er alle rimelige, udenretslige omkostninger, jf. Rapport Voorwerk II (retningslinje fra den hollandske dommerforening angående vurderingen af størrelsen på udenretslige inkassoomkostninger) for forbrugerens regning. I hvert fald skal forbrugeren, med et minimum på EUR 40,--, betale 15 % af de første EUR 2.500,-- og 10 % af de følgende EUR 2.500,--. Hvis Giant påviser, at den har pådraget sig større omkostninger, som rimeligvis var nødvendige, kommer også disse i betragtning.

§ 12 Ansvar
12.1 Giants samlede ansvar i forbindelse med skadeserstatning er altid begrænset til fakturaværdien af det, som Giant har leveret til forbrugeren, og som danner grundlag for kravet. Under ingen omstændigheder vil den samlede skadeserstatning være højere end det, som Giant i den forbindelse får udbetalt af sit forsikringsselskab, idet Giant er forpligtet til at opretholde en ordentlig forsikring.
12.2 Giants ansvar for direkte skade er udelukket, medmindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed eller dette ansvar på anden måde følger af en lovbestemt forpligtelse til skadeserstatning. Ved direkte skade forstås udelukkende:
a) skade på genstande, hvorved forstås materiel skade, mangelfuldhed eller ikke funktionerende, samt materiel skade på forbrugerens eller tredjemands andre ejendele;
b) omkostninger i forbindelse med nødvendige ændringer og/eller forandringer i udstyr med henblik på at begrænse henholdsvis udbedre direkte skade;
c) rimelige udgifter til fastsættelse af årsagen til og omfanget af skaden, såfremt denne fastsættelse vedrører en direkte skade jf. denne paragraf;
d) rimelige udgifter til forebyggelse eller begrænsning af skade, såfremt forbrugeren har påvist, at disse udgifter har resulteret i en begrænsning af direkte skade jf. denne paragraf.
12.3 Medmindre ufravigelig lov ikke tillader en begrænsning af erstatningsansvar, er Giants samlede ansvar for skade som følge af død eller personskade, uanset bestemmelserne i denne paragraf, maksimalt det, som den i den forbindelse får udbetalt af sit forsikringsselskab, idet Giant er forpligtet til at opretholde en ordentlig forsikring.
12.4 Giants erstatningsansvar for indirekte skade: herunder alle andre skader end følgeskader, tabt fortjeneste, tabte opsparinger, driftstab, skade i forbindelse med tab af data, miljøskade og/eller immateriel skade er udelukket.
12.5 Eventuelle sagsanlæg i forbindelse med skade bortfalder efter 12 måneder efter opdagelsen af skaden.

§ 13 E-mail-beskeder
13.1 En e-mail-besked inden for rammerne af foreliggende generelle betingelser og alle aftaler kan ligestilles med en skriftlig erklæring.
13.2 I tilfælde af en tvist om, om e-mail-beskeder er modtaget eller ej, eller er sendt eller ej, giver Giants logfile-data tvingende bevis.
13.3 E-mail-beskeder anses at være modtaget når de er tilgængelige for den anden part, herunder i hvert fald det tidspunkt, hvor de har nået frem til mailboksen af den modtagende part.

§ 14 Telekommunikationsfaciliteter
14.1 Den part, der gør brug af telekommunikationsfaciliteter, er ansvarlig for valget heraf. Hvis Giant gør brug af telekommunikationsfaciliteter, er Giant, såfremt der i forbindelse med overførsel af data opstår skade på dataet eller forsinkelse af fremsendelsen, kun ansvarlig for den skade, som følger heraf – uden at det berører de øvrige bestemmelser i de generelle betingelser – såfremt der kan kræves erstatning for denne skade hos pågældende telekommunikationsudbyder, medmindre der findes et lovbestemt grundlag, som gør at Giant er forpligtet til at yde skadeserstatning.

§ 15 Materialer og digital information
15.1 Alle materialer og digital information, der vedrører ordren, og som i den forbindelse skal stilles til rådighed for forbrugeren, skal på forbrugerens første anmodning overdrages til ham, dog kun efter at forbrugeren har opfyldt alle sine forpligtelser over for Giant. Omkostninger i forbindelse med de dertil nødvendige datamedier er for forbrugerens regning. Det samme gælder for forbrugeren, når det gælder materialer og digital information fra Giant, medmindre andet er aftalt.

§ 16 Oplysninger og filer
16.1 Foreliggende betingelser gælder for de hjemmesider, som Giant driver, og for alle tjenester, som Giant tilbyder og leverer via internet.
16.2 Giant behandler forbrugerens oplysninger strengt fortroligt. De videregives ikke til tredjemand, medmindre Giant er forpligtet dertil i medfør af loven, eller leveringen af tjenester kræver det. Giant håndterer som minimum de gældende lovbestemte regler for beskyttelse af privatlivet.
16.3 Hvis forbrugeren giver oplysninger til Giant, gemmes disse i en fil. Hvis forbrugeren afgiver en ordre via en af Giants hjemmesider, registrerer Giant ordren med et navn. Forbrugerens oplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre gennemførelsen af forbrugerens ordre kræver dette.
16.4 Filen med forbrugerens ordrer anvendes også til fremsendelse af personlige tilbud til forbrugeren, medmindre forbrugeren via Giants hjemmeside angiver at have indvendinger imod dette. Filen kan også bruges til statistiske analyser og personlige analyser.

§ 17 intellektuelle ejendomsrettigheder.
17.1 Hvis forbrugeren sender en besked til Giant, f.eks. med det formål at offentliggøre beskeden på en af Giants hjemmesider, giver forbrugeren dermed Giant ret til at offentliggøre, mangfoldiggøre og/eller redigere beskeden (inklusive det navn, som forbrugeren angiver), uden forpligtelse til nogen nærmere bestemt godtgørelse.
17.2 Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med Giants hjemmesider, herunder programmer, tekster, billeder og lyde tilhører Giant og/eller den, som Giant har fået licens af. Dette indebærer bl.a., at det ikke er tilladt at offentliggøre, mangfoldiggøre og/eller redigere den information, som står på Giants hjemmesider, uden Giants tilladelse, medmindre det er til eget brug.


§ 18 Sikkerhed
18.1 De oplysninger, som forbrugeren giver til Giant angående bankkontonumre eller kreditkort sendes via et sikker protokol over nettet. De øvrige registreringer og ordrer sendes ikke sikret.
18.2 Giant udfører periodisk en virusscanning for at sikre så meget som muligt, at Giants hjemmesider er og forbliver frie for vira. Giant kan imidlertid ikke give nogen garanti for, at hjemmesiderne er frie for vira.

§ 19 Information via Giants hjemmesider
19.1 Den information, som forbrugeren finder på Giants hjemmeside er sammensat med stor omhyggelighed. Giant kan imidlertid ikke give nogen garanti for, at informationen på hjemmesiden til enhver tid er komplet og korrekt. Forbrugeren er som bruger til enhver tid selv ansvarlig for sine egne beslutninger og de deraf følgende og dermed sammenhængende handlinger, også hvis disse beslutninger er taget på basis af informationen på Giants hjemmeside.
19.2 Information på Giant hjemmesider opdateres periodisk. Det samme gælder for de generelle betingelser og de betingelser, der gælder for de andre tjenester, som tilbydes via hjemmesiderne. De ændrede betingelser træder i kraft så snart disse offentliggøres på hjemmesiden.
19.3 Hvis forbrugeren støder på fejl på Giants hjemmesider, værdsætter Giant det i høj grad, hvis forbrugeren meddeler dette til Giant.
19.4 Hvis Giants hjemmesider indeholder links til tredjemands hjemmesider, er det vigtigt, at Giant så omhyggeligt muligt vælger de hjemmesider, som der linkes til. Giant kan imidlertid ikke give nogen garanti for indholdet i og funktionen af tredjemands hjemmesider.

§ 20 Tvister og gældende lov
20.1 På alle aftaler mellem Giant og forbrugeren finder udelukkende [hollandsk ret] anvendelse. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (den internationale købelovskonvention) finder ikke anvendelse. Alle tvister som udspringer af en aftale, som er omfattet af foreliggende generelle betingelser, inklusive tvister om eksistens og gyldighed heraf, afgøres af den kompetente afdeling i retten i Zwolle-Lelystad.

Share